Ga naar hoofdinhoud

Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

De werkzaamheden rondom het toekomstige zwembad van Vie zijn in volle gang en worden bijgehouden in deze bouwupdate. Zo wordt er gewerkt aan de techniekvloer van het zwembad. De onderwapening van de techniekvloer wordt verder gelegd. Bovenop deze onderwapening wordt vervolgens het leidingwerk ten behoeve van de waterzuivering aangebracht. Naar verwachting duren deze werkzaamheden enkele weken.

Daarnaast is er gestart met het leidingwerk. De betonbouwer voert voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke zwembadvloer uit. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het profileren, aanbrengen van isolatie en wapening.

Voor de vloer en wanden van het zwembad moet veel beton gestort worden. Naar verwachting wordt in de week van 5 oktober gestart met de vloer van de kelder van het zwembad. In de week van 12 oktober wordt de vloer van het zwembad gestort. Eind november / begin december worden naar verwachting de wanden van het zwembad gestort.

De betonstort van de vloer van de duikkuil zou afgelopen week plaatsvinden. Deze is uitgesteld. Naar verwachting zal dit binnen enkele weken worden uitgevoerd. De duikkuil is een deel van het zwembad dat extra diep wordt uitgevoerd.

Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Het aanbrengen van de boorpalen is klaar. Volgende stap is het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden. Daarmee wordt in de week van 21 september gestart. u wordt hiervan op de hoogte gehouden via de bouwupdate van Vie Kerkrade

Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. Daartoe wordt de grond ontgraven. De ontgraving is nagenoeg gereed. Ook wordt er verder gewerkt aan de zogenaamde poeren, deze week aan het betonwerk van de poeren zelf. Poeren zijn betonnen ondersteuningen, bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering.

Overlast? Melden a.u.b.!

Tijdens de werkzaamheden kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te voorkomen en u inzicht te geven in de werkzaamheden via deze bouwupdate. Mocht je toch overlast ervaren, meld het gerust via [email protected].

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Gezocht: leden Adviescommissie Vie

Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten een adviescommissie in te stellen die vanuit algemeen belang gevraagd en ongevraagd gaat adviseren rondom het gezondheids- en vitaliteitsprogramma van Vie. Ook aspecten rondom de bouw komen aan bod.

Het is de bedoeling dat de commissie het algemene belang van Kerkrade vertegenwoordigt. De commissie zal bestaan uit een mix van direct belanghebbenden (bijv. bewoners/ondernemers omgeving), direct belanghebbende “koepels” (zoals de bestaande adviesraden), aangevuld met inwoners van Kerkrade die beschikken over specifieke expertise die de commissie toegevoegde waarde biedt. Wij vinden het van belang dat de deelnemers participeren op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak. Met het hart op de juiste plaats. De commissie bestaat uit maximaal 15 leden. De voorzitter is onafhankelijk en leidt adviezen van de commissie door naar het college. Martin Eurlings zal de adviescommissie voorzitten.

Interesse om zitting te nemen in de adviescommissie? Graag ontvangen we uiterlijk 25 september 2020 een korte brief waarin je jouw wens tot deelname motiveert. Geef daarbij jouw specifieke expertise en toegevoegde waarde aan. Op basis van de binnengekomen brieven maakt de voorzitter een selectie en voert gesprekken. Deze vinden plaats vanaf 28 september. De voorzitter stelt vervolgens de adviescommissie definitief samen. De eerste vergadering vindt naar verwachting in oktober plaats.

De brief per mail kan worden gericht aan:
Adviescommissie Center Court De heer Martin Eurlings
[email protected]

Of per post:
Adviescommissie Center Court
De heer Martin Eurlings
Postbus 600, 6460 AP

Renovatie zijgevel raadhuis: start 2 weken uitgesteld

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel. De renovatie zou komende week starten. In verband met langere leverantietijden wordt de start minimaal 2 weken uitgesteld. Wel wordt er gestart met het inrichten van de bouwplaats. Voor de veiligheid zal hekwerk geplaatst worden. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen vindt plaats binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio november gereed, hierover wordt u op de hoogte gehouden via de bouwupdate.

Vragen of meer informatie?

Indien er naar aanleiding van deze bouwupdate nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien u de bouwupdate inclusief werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we u een mail te sturen naar [email protected] We voegen uw adres dan toe aan de verzendlijst. Uw mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter