Ga naar hoofdinhoud

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstig zwembad

De betonstort van het zwembad is in uitvoering. Voor het zwembad zullen de keldervloeren, kelderwanden, funderingen en daarna de vloeren gestort moeten worden. Dit gaat zeker tot en met januari 2021 duren. Het beton wordt aangevoerd met mixers (betonwagens) en gestort via betonpompen die op het terrein worden opgesteld.

Deze week wordt gestart met de uitvoering van de wanden. Vanaf woensdag 18/11 zal dagelijks een wanddeel worden gestort.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Sporthal

Voor de sporthal is de wapening geleverd. Balken en poeren worden momenteel geïsoleerd.  Uitvoering van de fundering is in volle gang. Deze week wordt enkele keren beton gestort ten behoeve van de fundering. De stort van de begane grondvloer zal naar verwachting medio december plaatsvinden. Aansluitend wordt er staal en prefabbeton aangebracht om de eerste verdiepingsvloeren te maken. Eind januari / begin februari zal gestart worden met de grote staalconstructie van de hal.

Vie bouwupdate: Werkzaamheden locatie toekomstige Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein aangelegd. De ontgraving is gereed. Daarnaast wordt een verdiepte funderingsbalk (ca. 4m diep) aangebracht. Hierop zal de toekomstige wand van de rijbaan van de parkeergarage rusten. Ook wordt er nog steeds gewerkt aan de zogenaamde poeren. Poeren zijn betonnen ondersteuningen bedoeld om de krachten uit het bouwwerk over te dragen op de ondergrond of op de paalfundering.

Eerder is gestart met de werkzaamheden aan het lifthuis van de toekomstige garage. De liftput is reeds gestort. Bovenop de eerder gestorte diepe betonwanden zal een afdeksloof aangebracht worden. De bekisting zal deze week verder worden gerealiseerd. De uitvoering van de afdeksloof is gestart en wordt gefaseerd gerealiseerd. Tevens wordt er nog gewerkt aan grondverbetering (richting sporthal). Een dieper deel van het bestaand zandpakket wordt hier ontgraven.

Afvoeren boorgrond: vanaf 16 november

Aan de zijde van de rotonde is de grond opgeslagen die tijdens het boren van de palen is vrijgekomen. Deze grond zal in de komende week worden afgevoerd. Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen van vrachtverkeer tijdelijk toenemen. Ook zal er door het afvoeren van de boorgrond vervuiling op de omliggende wegen ontstaan. Aan het einde van iedere werkdag zal een veegwagen de wegen schoonmaken.

Overlast? Melden a.j.b.!

Tijdens het werk kan hinder of overlast ontstaan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht je overlast ervaren, meld het gerust via [email protected]

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voormalig parkeerterrein Atrium niet toegestaan

De gemeente constateert dat regelmatig op en rond de toegangsweg richting het bouwterrein wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg om chauffeurs hierop te wijzen. Indien er toch geparkeerd wordt op deze locatie, zal de gemeente handhavend optreden.

Renovatie zijgevel raadhuis in uitvoering

Tijdens de werkzaamheden van het centrumplan is een deel van de voormalige winkelruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daarmee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en is er een passage ontstaan van het Martin Buberplein naar de Markt. De doorgang tussen het Martin Buberplein en de Markt blijft voor voetgangers open, maar is smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft ook toegankelijk voor personen met een beperking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

De gevel die vrij kwam te liggen was beschadigd en niet meer origineel. Er zijn plannen uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. Zo worden op de begane grond ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel.

De renovatie is in realisatie. Voor de veiligheid is hekwerk geplaatst. Aan- en afvoer van materiaal vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en lossen vindt plaats binnen het bouwhekwerk. Parkeren van werkbussen is ook voorzien binnen het bouwhekwerk. Naar verwachting zijn de werkzaamheden binnenkort gereed.

Vragen of meer informatie?

Indien je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, [email protected] of 06-81271777.

Werkzaamhedenbericht per mail ontvangen?

Indien je het werkzaamhedenbericht per mail wenst te ontvangen dan vragen we een mail te sturen naar [email protected]. We voegen je adres dan toe aan de verzendlijst. Het mailadres is onzichtbaar voor de overige ontvangers.

Laat een reactie achter